Kannerfuesbal Medernach

Kannerfuesbal Medernach

Sunday, 26 February 2023 MEDERNACH

Programme

Kannerfuesbal zu Miedernach 

26. Februar 2023

an der Sportshal zu Medernach 

Animatioun mam ROM Team

Bokepräis 

Entrée 3,50 euro 

Ufank 14:00 Auer 


Org : Radio ROM & Elterenvereenegung am Weier


General information

Location

Hall Sportif, Medernach
Millewee | L-7661 MEDERNACH


Event contact

Tickets