Pforte Quintett

Pforte Quintett

Sunday, 10 December 2023 17:00:00 BOURGLINSTER

Het programma

42e Festival du Musique au Château de Bourglinster

Algemene informatie

Ligging

Château de Bourglinster
8, rue du Château | L-6162 BOURGLINSTER


Tarief


Contact voor dit evenement

T. 0035224786610


Tickets Gekoppelde evenementen

https://redirect.echo.lu/ticket?link=5de54292b050c15913fb9a488232888cddece171485b8628a087ecae7098b57cfe3954fbcb02a9aa51560d91628a02fface8ca12bed9a315a9dc710c36dbf7d9200fbbd65a27ce04ae29510eb08b3caa&id=pforte-quintett-DH2-2l


Data voor dit evenement

Sunday, 10 December 2023 - 17h00